Skorzystaj z opcji płatności Credit Agricole Raty i wybieraj to, co najlepsze.Przekonaj się, jakie to proste:

   • przy każdym towarze, który może być kupiony na CA Raty – sprawdź wysokość raty
   • gdy kupujesz więcej rzeczy, za całe zakupy zapłacisz w ratach - wygodnie
   • z rat skorzystasz do max. kwoty 20 000 zł
   • samodzielnie dobierzesz ilość rat i ich wysokość, tak by spłata nie była dla Ciebie kłopotliwa
   • szybko i bez zbędnych formalności wypełnisz wniosek, bez wychodzenia z domu
   • umowę i zakupy dostaniesz do domu
BPHU JAROSŁAW OLEJNIK oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

WARUNKI UDZIELANIA KREDYTU NA ZAKUP TOWARÓW/USŁUG 
CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.

Zakupy na raty w Credit Agricole Bank Polska S.A. - to proste!

Warunkiem udzielenia kredytu na zakup towarów/usług przez Bank jest:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • legitymowanie się akceptowanym przez Bank dokumentem potwierdzającym tożsamość, przy czym obywatele RP mogą ubiegać się o produkt kredytowy jedynie na podstawie ważnego dowodu osobistego
 • posiadanie numeru ewidencyjnego PESEL
 • posiadanie stałych dochodów (ze źródeł akceptowanych przez Bank)
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • ukończenie 18 lat
 • posiadanie statusu rezydenta (osoba fizyczna zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada na tym terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych)

Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy kredytu:


Wniosek o kredyt na zakup towarów/usług - warto wiedzieć


Informacje o umowie kredytu na zakup towarów/usług w Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • Umowa kredytu na zakup towarów/usług zawiera informacje m.in. na temat:
  • stron umowy,
  • przedmiotu umowy (ust 1 umowy),
  • warunków kredytu (ust. 2 umowy),
  • sposobu i terminu wypłaty kredytu (ust. 3 umowy),
  • zasad i terminu spłaty kredytu (ust. 4 umowy),
  • skutków braku płatności rat kredytu (ust. 5 umowy),
  • zabezpieczenia spłaty kredytu (ust. 6 umowy),
  • uprawnień Kredytobiorcy (ust. 7 umowy),
  • zasad odbioru towaru (ust. 8 umowy),
  • przetwarzania danych osobowych (ust. 9 umowy),
  • zasad zgłaszania i rozpatrywania reklamacji (ust. 10 umowy),
  • Załączniki do umowy:
  • Tabela Opłat i Prowizji, z informacjami na temat wysokości wszystkich opłat, które mogą być pobrane przez Bank
  • wzór oświadczenia o odstąpieniu.

  Szczegółowe parametry kredytu opisane są w: Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego (otrzymasz razem z umową), w umowie kredytu w ust 2. Warunki kredytu.

  Proces udzielenia kredytu opisany jest w niniejszych Warunkach udzielania kredytu na zakup towarów/usług Credit Agricole Bank Polska S.A.

   Kredytobiorca zobowiązany jest do dokonywania terminowych spłat w kwotach i terminach wykazanych przez Bank w umowie kredytowej oraz w harmonogramie spłat (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - ust. 4 Zasady i terminy spłaty kredytu). W przypadku opóźnień Bank może rozpocząć działania monitujące, które szczegółowo są opisane w umowie.

  Zabezpieczeniem kredytu jest kredytowany towar, którego własność jest przeniesiona na Bank do czasu całkowitej spłaty zadłużenia (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - ust. 5. Skutki braku płatności). Kredytobiorca ponosi ciężary związane z utrzymaniem przedmiotu kredytowania, nie może obciążać jego prawami na rzecz osób trzecich, ani bez zgody Banku oddać go osobie trzeciej do używania. W przypadku ofert z obowiązkowym ubezpieczeniem zabezpieczeniem należności Banku wynikających z umowy jest prawo do świadczenia ubezpieczeniowego w ramach wybranego pakietu ubezpieczeniowego lub prawo do świadczenia ubezpieczeniowego z indywidualnej umowy ubezpieczenia Klienta, które ustanawiane jest w drodze odrębnego oświadczenia woli Kredytobiorcy (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - ust. 6. Zabezpieczenie spłaty kredytu).

   Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytu bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy poprzez wysłanie oświadczenia na adres Banku lub pośrednika kredytowego. Jeżeli Kredytobiorca odstąpi od umowy sprzedaży korzystając z uprawnień przyznanych mu przez przepisy prawa będzie to skutkowało automatycznym odstąpieniem od umowy kredytu (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - ust. 7. Uprawnienia Kredytobiorcy).

  Kredytobiorca jest uprawniony do spłaty całości lub części kredytu przed terminem poprzez dokonanie spłaty na rachunek na wcześniejszą spłatę rat wskazany w Umowie. W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o koszty dotyczące okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby Kredytobiorca poniósł je przed tą spłatą, a odpowiedzialność ubezpieczyciela wygasa (jeśli Kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia). Zasady te stosuje się odpowiednio w przypadku wcześniejszej częściowej spłaty, a rozliczenie spłaty nastąpi przez zmniejszenie wysokości miesięcznej raty, chyba że Kredytobiorca zawnioskuje o skrócenie okresu trwania umowy i ilości rat (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - ust. 7. Uprawnienia Kredytobiorcy).

   Wszystkie opłaty, którymi Kredytobiorca może zostać obciążony w trakcie obowiązywania umowy znajdują się w Tabeli Opłat i Prowizji, która jest załącznikiem do umowy kredytu. Tabela ta jest również zamieszczona na stronie internetowej Credit Agricole Bank Polska S.A. pod adresem
http://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyt-ratalny
  .

   Istnieją ryzyka związane z kredytem na zakup towarów/usług, w szczególności ryzyko obniżenia wartości kredytowanego towaru, będącego zabezpieczeniem udzielonego kredytu, oraz ryzyko zmiennej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, które jest równe dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie) określonych w art. 481 Kodeksu cywilnego.

Informacja

Promocje